Home

Welkom op deze website van de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid 

Het doel van de Stichting Leidsche Maatschappij van Weldadigheid (LMvW) is het verlenen van steun ter voorkoming van verval tot armoede, tot het volgen van onderwijs en voorts in alle gevallen, waarin naar het oordeel van het bestuur der Stichting het verlenen van hulp uit oogpunt van maatschappelijke behoefte daaraan gerechtvaardigd is, in het bijzonder in die gevallen, waarin geen of naar het oordeel van het bestuur onvoldoende bijstand van overheidswege wordt verleend.

De doelstelling wordt tegenwoordig op twee manieren bereikt. Aan de ene kant via individuele ondersteuning. Dit gebeurt voornamelijk via een substantiële bijdrage aan de Stichting Urgente Noden (SUN) samen met andere fondsen.

Daarnaast subsidieert de LMvW rechtstreeks uiteenlopende projecten die aansluiten bij de doelstelling. Deze projecten dienen gericht te zijn het aanpakken van (dreigende)  armoedeproblematiek, maar kunnen ook gericht zijn om het leven van mensen bij de armoedegrens draagbaarder te maken, of aan (dreigende) armoede te ontkomen.

Deze projecten worden in het algemeen aangevraagd door Stichtingen of Verenigingen met een dergelijk doel, alsook nieuwe (veelal eenmalige) projecten en initiatieven. Het begrip armoede wordt ook breder opgevat. Dit kunnen projecten zijn in relatie tot onderwijs, sociale contacten en beweging.