Voor wie?

De Leidse Maatschappij van Weldadigheid steunt projecten die zijn gericht op het voorkomen van armoede. Het gaat om mensen die in armoede leven of zij die een hoog risico lopen in armoede terecht te komen. Groepen mensen die vaker te maken hebben met armoede zijn bijvoorbeeld ex-gedetineerden, dak- en thuislozen, alleenstaande moeders, mensen met schulden, mensen met psychische problemen, ouderen met een klein inkomen, illegalen, migranten, statushouders en kwetsbare jongeren zonder afgeronde opleiding.

Projecten kunnen o.a. gericht zijn op educatie, empowerment, entertainment, stressverlaging, verbinding, voorlichting, voedselvoorziening, financiële ondersteuning en gezondheid.

De Leidse Maatschappij van Weldadigheid (LMvW) hanteert een aantal criteria voor het beoordelen van aanvragen. Bij twijfel of jouw aanvraag voldoet aan deze criteria, adviseert LMvW de aanvraag toch in te dienen.

  • De aanvraag moet gericht zijn op mensen die in armoede leven of dreigen te geraken.
  • Vooral projecten die gericht zijn op het realiseren van structurele verbeteringen of het voorkomen van armoede zijn welkom.  
  • Uw aanvraag moet gericht zijn op de Leidse regio.
  • LMvW financiert bij voorkeur geen personeelskosten en/of huur. Aanvragen met deze componenten moeten extra goed onderbouwd zijn. Vooral organisaties die samenwerken met vrijwilligers hebben onze voorkeur.
  • LMvW stelt, daar waar dat mogelijk is, samenwerking met andere lokale organisaties op prijs.
  • Projecten worden niet structureel, over meerdere jaren, gefinancierd. LMvW steunt organisaties in de opstartfase van projecten. Bij langer lopende projecten moet gezocht worden naar  andere mogelijkheden voor financiering van het project.
  • Bij grotere bedragen is het raadzaam om ook bij andere fondsen een aanvraag te doen.